Политика на поверителност

1. Обработка и отговорност за личните Ви данни (Администратор на лични данни)
   - Наименование: Хобикит ЕООД
   - ЕИК: 205915826
   - Седалище: България, гр. Бургас 8000, жк Меден Рудник бл.9
   - Адрес на дейността: България, гр. Бургас, 8005, бул. Янко Комитов 18
   - Kонтакти: България, гр. Бургас, 8005, бул. Янко Комитов 18
   - Тел.: +359 888 809808
   - e-mail: info@hobbykit.eu
   - Уеб сайт: www.hobbykit.eu
Хобикит ЕООД е администратор на лични данни и обработва Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефон и електронна поща.

2. Данни които обработваме
Хобикит ЕООД обработва следните видове лични данни:
   - Две имена;
   - Телефонен номер;
   - Адрес за доставка на пратка в случаите, когато изпращаме такава;
   - Електронна поща;
   - Местожителство;
   - Година на раждане;
   - ЕГН, когато Ви издаваме фактура;
   - Банкова сметка (в случаите, когато извършваме транзакции по банков път).

3. Бисквитки
За да работи този уебсайт коректно е възможно да се запазят на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки (cookies). Те могат да се използват с цел персонализиране на съдържанието, наблюдаване на посещенията или цели свързани с подобряване на уебсайта и неговата сигурност. Някои от тях се премахват автоматично след като затворите браузъра си, а други може да останат за по-дълъг период.
Освен това в този уебсайт е възможно да се използват услуги на трети страни (Google Analytics, Facebook, YouTube и т.н.) и всяка от тях може да използва бисквитки.
Можете да откажете или ограничите използването на бисквитки от настройките на вашия браузър, но е възможно някои от предоставяните ви функционалностите да не работят коректно. Информация за съхранените бисквитки можете да получите от вашия браузър, а на aboutcookies.org можете да научите повече за изтриване и контрол на бисквитките.

4. Съдържание от други сайтове
Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.
Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

5. Основание за обработка
Хобикит ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от Регламент 2016/679 във връзка с чл.6 от GDPR, а именно:
   - чл.6, параграф 1, б.'а' от GDPR – Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти, анкети и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, електронна поща, телефон, година на раждане, местоживеене, потребителски профил.
   - чл.6, параграф 1, б.'б' от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща, година на раждане, потребителски профил.
   - чл.6, параграф 1, б.'в' от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора (задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др.). Данните обработвани на това основание са: две имена, ЕГН, телефонен номер, адрес за доставка.
   - чл.6, параграф 1, б.'е' от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефон за връзка, година на раждане, ел.поща и потребителски профил.

6. Цели на обработка
   6.1. С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на стоки и услуги, предлагани от Администратора:
     - Идентифициране на клиент при поръчка;
     - Идентифициране на получателя на пратката/на стоката;
     - Доставка на поръчка;
     - Актуализиране на Вашите лични данни;
     - Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, заявления по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, жалби;
     - Плащане на суми по приети поръчки;
     - Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане.
   6.2. По повод изпълнение на свои законови задължения, Хобикит ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
     - Издаване на фактури; изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
     - За извършване финансово - счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.
   6.3. За целите на легитимните интереси на Хобикит ЕООД, а именно:
     - Проследяване на изпълнението на всяка доставка;
     - Обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
   6.4. За маркетингови цели:
     - Анализ на потребителското търсене и поведение;
     - Изпращане на съобщения за промоции, оферти, анкети;
     - Изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

7. Малолетни и непълнолетни лица
Хобикит ЕООД не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. В случай, че Администратора получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава Хобикит ЕООД да съхранява такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:
   - Тел.: +359 888 809808;
   - е-mail: info@hobbykit.eu

8. Метод на събиране на данните
Хобикит ЕООД обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя своите данни на трети лица в нарушение на правата си за защита на личните данни, тъй като Администратора няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави умишлено неверни данни, в т.ч. година на раждане или посочи, че е пълнолетен, а в действителност не е.

9. Съхраняване на Вашите лични данни
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

10. Достъп до Вашите лични данни
Хобикит ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни на трети страни и международни организации извън границите на ЕС и ЕИП. Предаването на Вашите данни на други потребители на информация се извършва с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка; за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните Ви стоки, както и с цел изпълнение на законови задължения, а именно:
   - Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;
   - Компании за техническо анализиране на услугата;
   - Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
   - Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
   - Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закона случаи.

11. Срок за обработка, съхранение и унищожаване на данни
След изпълнението на конкретна доставка или след даването на Вашето съгласие, личните Ви данни се съхраняват в следните срокове:
   - 10 години за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща тази, в която е издаден счетоводният документ – две имена, ЕГН, адрес;
   - 5 години от изпълнение на конкретна доставка, с оглед проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции – две имена, телефонен номер, адрес за доставка, електронна поща и потребителски профил;
   - 1 година от получаване на съгласието – за електронна поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др.
Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на Хобикит ЕООД.

12. Мерки за сигурност
Хобикит ЕООД е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679. Личните данни са достъпни само за тези потребители на информация, които имат нужда от тях, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

13. Вашите права
   13.1. Право на получаване на информация – По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни (Основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение; предоставени ли са на други потребители на информация, унищожени ли са и т.н.).
   13.2. Право на коригиране – Имате право да коригирате Вашите лични данни, ако те са неправилни или непълни.
   13.3. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/ – Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Хобикит ЕООД по всяко време освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели:
     - за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
     - за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на Република България;
     - за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
     - за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
   13.4. Право на ограничение – Имате право да поискате Хобикит ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
     - Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
     - Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
     - Администратора не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
     - Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламент 2016/679 в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
   13.5. Право на преносимост – Когато Хобикит ЕООД обработва личните Ви данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от данните, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на трета страна.
   13.6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес – Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Хобикит ЕООД. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

14. Упражняване на Вашите права
При възникнали искания за упражняване на горепосочените права, можете да се свържете с нас чрез:
   - Тел.: +359 888 809808;
   - е-mail: info@hobbykit.eu
Вашите заявки следва да отправите в писмен вид свободен текст до Администратора или да използвате образец на заявление по чл. 15-22 от Регламент 2016/679.
Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
   - да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията, комуникацията или предприемането на исканите действия или
   - да откажем да предприемем действия по искането.
Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията.

15. Оттегляне на съгласие
По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. 'а' от GDPR, подробно описани в раздел 3 и 4 от настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки. В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка, то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе имейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие или вижте Политиката за бисквитки.

16. Сигнали за нередности и жалби
Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните Ви данни, както и че е налице риск от нарушение на сигурността им, можете да подадете сигнал на следните контакти:
   - Тел.: +359 888 809808;
   - е-mail: info@hobbykit.eu
Упражняването на горeпосочените права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на Република България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.